HƯỚNG DẪN SỬA CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG DZOLAUNCHER

07/06/2021

#1

ErrorCode: 1000

Thông báo lỗi: Không thể download file manifest.

Mô tả lỗi: Không thể kết nối server để tải file.

Cách Sửa lỗi:

   -  Tắt DzoLauncher, kiểm tra lại kết nối mạng, mở launcher lại và tiến hành download file, game lại.


#2

ErrorCode: 1001

Thông báo lỗi: File manifest không tìm thấy

Mô tả lỗi: File manifest không tồn tại

Cách Sửa lỗi:

   - Bước 1: Tắt DzoLauncher, kiểm tra lại đường dây kết nối mạng.

   - Bước 2: Xóa 2 file

            “Dzogame/script/data_Dzogame_release.temp”

            “Dzogame/script/data_Dzogame_release.manifest” (nếu có)

   - Bước 3:  Xóa 2 thư mục "Asset" và "Temp" (2 thư mục cùng cấp với thư mục Dzogame)

   - Bước 4: Mở lại DzoLauncher để tự động tải và giải nén lại file.


#3

ErrorCode: 1002

Thông báo lỗi: File manifest bị lỗi

Mô tả lỗi: File không đúng

Cách Sửa lỗi:

   - Thực hiện cách fix giống với #2 ErrorCode [1001].


#4

ErrorCode: 1003

Thông báo lỗi: Không thể download patch Dzolauncher

Mô tả lỗi: Không thể kết nối server để tải file

Cách Sửa lỗi:

   - Thực hiện cách fix giống với #2 ErrorCode [1001].


#5

ErrorCode: 1004

Thông báo lỗi: Không thể download asset

Mô tả lỗi: Không thể kết nối server để tải file

Cách Sửa lỗi:

   - Thực hiện cách fix giống với #2 ErrorCode [1001].


#6

ErrorCode: 1005

Thông báo lỗi: Game không thể download

Mô tả lỗi: Không thể kết nối đến server để tải game

Cách Sửa lỗi:

   - Bước 1: Tắt DzoLauncher, kiểm tra lại đường dây kết nối mạng.

   - Bước 2: Xóa file "Dzogame/script/gameconfig.txt"

   - Bước 3: Xóa 2 thư mục "Asset" và "Temp" (2 thư mục cùng cấp với thư mục Dzogame)

   - Bước 4: Mở lại Launcher và tiến hành download

Nếu vẫn xảy ra lỗi vui lòng liên hệ hỗ trợ kiểm tra lại đường dẫn download game


#7

ErrorCode: 1007

Thông báo lỗi: Không thể giải nén asset

Mô tả lỗi: File download bị lỗi không thể giải nén được.

Cách Sửa lỗi:

   - Bước 1: Xóa 2 file

        “Dzogame/script/data_Dzogame_release.temp”

        “Dzogame/script/data_Dzogame_release.manifest” (nếu có)

   - Bước 2: Xóa 2 thư mục "Asset" và "Temp" (2 thư mục cùng cấp với thư mục Dzogame)

   - Bước 3: Mở lại DzoLauncher để tự động tải và giải nén lại file


#8

ErrorCode: 1007

Thông báo lỗi: Không tìm thấy 7z. Không thể giải nén asset

Mô tả lỗi: Thiếu file 7z → Không thể giải nén file zip

Cách Sửa lỗi:

   - Copy 2 file 7z.exe và 7z.dll vào folder Dzogame


#9

ErrorCode: 1008

Thông báo lỗi: Không thể giải nén game

Mô tả lỗi: Đang giải nén thì 7z bị ngắt tiến trình

Cách Sửa lỗi:

   - Resume để tiến hành giải nén lại game


#10

ErrorCode: 1008

Thông báo lỗi: Không tìm thấy 7z. Không thể giải nén game

Mô tả lỗi: Thiếu file 7z → Không thể giải nén file zip

Cách Sửa lỗi

   - Copy 2 file 7z.exe và 7z.dll vào folder Dzogame


#11

ErrorCode: 1009

Thông báo lỗi: Lỗi url không thể download game đăng ký sớm!

Mô tả lỗi: Url download sớm của game bị lỗi hoặc Không thể kết nối đến url để tải.

Cách Sửa lỗi:

   - Nguyên nhân do link download phía server chưa public


#12

ErrorCode: 1010

Thông báo lỗi: Không thể tải patch game

Mô tả lỗi: Không thể tải patch game từ server

Cách Sửa lỗi:

   Bước 1: Vào folder game

   - Bước 2: Xóa file versionPath.dzo nếu có

   - Bước 3: Quay lại DzoLauncher và nhấn play game và đợi game mở

Nếu vẫn xảy ra lỗi vui lòng liên hệ hỗ trợ kiểm tra lại đường dẫn download patch game


#13

ErrorCode: 1011

Thông báo lỗi: Không thể giải nén patch game.

Mô tả lỗi: File patch game bị lỗi, không thể giải nén.

Cách Sửa lỗi:

   - Thực hiện cách fix giống với #12 ErrorCode [1010].


#14

ErrorCode: 1011

Thông báo lỗi: Không tìm thấy 7z. Không thể giải nén patch game.

Mô tả lỗi: Thiếu 7z → không thể unzip file.

Cách Sửa lỗi:

   - Copy 2 file 7z.exe và 7z.dll vào folder Dzogame


#15

ErrorCode: 1012

Thông báo lỗi: Patch game không thể mở!

Mô tả lỗi: File patch download xong nhưng vì lỗi nên không thể mở được.

Cách Sửa lỗi:

   - Thực hiện cách fix giống với #12 ErrorCode [1010].


#16

ErrorCode: 2000

Thông báo lỗi: Không thể kết nối đến server.

Mô tả lỗi: Không thể kết nối đến server để request và get token.

Cách Sửa lỗi: Có 3 trường hợp và cách fix tương ứng:

   - Trường hợp 1: Tắt DzoLauncher, tiến hành kiểm tra lại đường dây mạng và chạy lại DzoLauncher

   - Trường hợp 2: Windows 7 đã ngừng hỗ trợ SSL → Cài đặt thủ công Certificate SSL cho Windows 7

   - Trường hợp 3: Port 443 đã bị chặn, yêu cầu mở lại port 443.

Lưu ý: Ở vài nơi sẽ chặn port 443, nên không thể vào DzoLauncher.


#17

ErrorCode: 2001

Thông báo lỗi: Token emty.

Mô tả lỗi: Server trả về token rỗng

Cách Sửa lỗi: Có 2 trường hợp:

   - Trường hợp 1: Dữ liệu phía gamer gửi lên server bị sai.

   - Trường hợp 2: Phía server trả về cho gamer không đúng.

Tắt DzoLauncher, tiến hành kiểm tra lại đường dây mạng và chạy lại DzoLauncher

Nếu vẫn xảy ra lỗi vui lòng liên hệ hỗ trợ kiểm tra lại lỗi này


#18

ErrorCode: 3000

Thông báo lỗi: Cannot get hardware info

Mô tả lỗi: Không lấy được thông tin phần cứng user

Cách Sửa lỗi:

Vui lòng liên hệ hỗ trợ kiểm tra lại lỗi này


#19

ErrorCode: 4000

Thông báo lỗi: Game này hiện không phát hành!

Mô tả lỗi: Game này hiện Dzogame chưa phát hành chính thức

Cách Sửa lỗi:

Vui lòng vào các kênh thông tin chính thức của game để kiểm tra thời gian phát hành game


#20

ErrorCode: 4001

Thông báo lỗi: Không tìm thấy file game run!

Mô tả lỗi: Đường dẫn đến game run không tìm thấy!

Cách Sửa lỗi:

   - Bước 1: Tắt và mở lại Dzolauncher

   - Bước 2: Mở tab chọn game, click vào bánh răng và cấu hình lại đường dẫn đến thư mục game

   - Bước 3: Nhấn nút Play để mở lại game

Nếu vẫn xảy ra lỗi vui lòng tải lại game. Thực hiện lại như trường hợp #6 ErrorCode [1005].


#21

ErrorCode: 4002

Thông báo lỗi: Game không thể chạy!

Mô tả lỗi: Game không thể mở, chạy được.

Cách Sửa lỗi:

   - Thực hiện cách fix giống với #20 ErrorCode [4001].


#22

ErrorCode: 4003

Thông báo lỗi: Thiết lập đường dẫn bị sai!

Mô tả lỗi: Gamer thiết lập đường dẫn game bị sai

Cách Sửa lỗi:

   - Mở tab chọn game, click vào bánh răng và cấu hình lại đường dẫn đến đúng thư mục game


#23

ErrorCode: 4004

Thông báo lỗi: Ổ <Ổ cứng> cần ít nhất <dung lượng> để tải file <filename>!

Mô tả lỗi: Không đủ dung lượng ổ cứng để tiến hành download.

Cách Sửa lỗi:

   - Làm trống dung lượng ổ ứng game yêu cầu và download lại