battlefield v
05/09/2018 10:30:00

Bản đồ sinh tồn của Battlefield 5 sẽ là bản đồ chiến trường Battlefield lớn nhất từ trước tới nay.

Hy
11/06/2018 11:30:00

Có thể nói sự thành công không nhỏ của chế độ chơi Battle Royale đang là một tài nguyên béo bở cho các nhà làm game tận dụng để đưa vào các sản phẩm của mình.

HOT NEWS
+